Skip to content

கடல்

தமிழ் இலக்கியங்களில் கடல் பற்றிய குறிப்புகள், சங்க இலக்கியங்களில் கடல் பற்றிய குறிப்புகள், வழக்குச்சொல்லில் கடல்கள் பற்றிய குறிப்புகள், இணைச்சொற்களில் கடல்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

பவ்வம்

சொல் பொருள் (பெ) கடல் சொல் பொருள் விளக்கம் கடல் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் sea, ocean தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135 கடல் மேற்பரப்பு முழுக்கப்… Read More »பவ்வம்

அளக்கர்

அளக்கர்

அளக்கர் என்பது கடல் 1. சொல் பொருள் (பெ) கடல், 2. சொல் பொருள் விளக்கம் அளக்க முடியாத நீர் நிலை, கடல். மொழிபெயர்ப்புகள் 3. ஆங்கிலம் sea, ocean 4. தமிழ் இலக்கியங்களில்… Read More »அளக்கர்

வேலை

சொல் பொருள் கடல் சொல் பொருள் விளக்கம் கடல் மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் sea தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/18 ஆரவாரிக்கும் கடலின் முழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது அந்தப் பயணம்… Read More »வேலை

தரவை

சொல் பொருள் தரங்கம் என்னும் கடற்பெயர் தரவை எனப் பரமக்குடி வட்டார வழக்கில் உள்ளது சொல் பொருள் விளக்கம் தரங்கம், கடல் அலை; கடல். தரங்கம்பாடி கடல்சார் ஊர். தரங்கம் என்னும் கடற்பெயர் தரவை… Read More »தரவை