ஞொ வரிசைச் சொற்கள்

ஞொ வரிசைச் சொற்கள், ஞொ வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், ஞொ என்ற எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் சொற்கள், ஞொ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்(சங்க இலக்கியம், வழக்குச்சொல்)

ஞொள்கு

சொல் பொருள் குறைவுபடு, சுருங்கிப்போ, இளை சொல் பொருள் விளக்கம் குறைவுபடு, சுருங்கிப்போ, இளை மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் diminish, be abated தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம்… Read More »ஞொள்கு