Skip to content

நை வரிசைச் சொற்கள்

நை வரிசைச் சொற்கள், நை வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், நை என்ற எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் சொற்கள், நை என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்(சங்க இலக்கியம், வழக்குச்சொல்)

நைவளம்

சொல் பொருள் பாலை நிலப் பண்வகை சொல் பொருள் விளக்கம் பாலைநிலப் பண்வகை மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் a melody type of the desert-tract தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை… Read More »நைவளம்

நைவரு(தல்)

சொல் பொருள் இரங்கு, வருந்து, இற்றுப்போ சொல் பொருள் விளக்கம் இரங்கு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் pity, be compassionate, be distressed, become threadbare தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நல்காமையின் நைவர சாஅய் – புறம் 146/6… Read More »நைவரு(தல்)

நை

சொல் பொருள் அழி, வருந்து, (துணி) இற்றுப்போ, இழை இழையாகப்பிரி, சுட்டுப்பொசுக்கு, சுட்டு வதக்கு சொல் பொருள் விளக்கம் அழி மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் ruin, destroy, be distressed, (cloth) be worn out,… Read More »நை

நைப்பு

சொல் பொருள் ஈரம் சொல் பொருள் விளக்கம் நைப்பு என்பது ஈரம் என்னும் பொருளில் திண்டுக்கல் வட்டார வழக்கில் உள்ளது. முகவை, நெல்லை வழக்குகளிலும் உண்டு. நைப்பு, நமப்பு எனவும் வழங்கும். நைப்பு ஆகிவிட்டால்,… Read More »நைப்பு