பயறு

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயறு பற்றிய குறிப்புகள், சங்க இலக்கியங்களில் பயறு பற்றிய குறிப்புகள், வழக்குச்சொல்லில், இணைச்சொற்களில் இதைப் பற்றிய குறிப்புகள்

மொச்சை

சொல் பொருள் நாற்றம், செடி, பயறு சொல் பொருள் விளக்கம் மொச்சை குத்துச் செடி வகையைச் சேர்ந்தது. மொச்சைப் பயறு மற்றைப் பயறு வகைகளுள் பெரியது. அவரை வகையைச் சேர்ந்ததாகும். அதன் இலை கொடி… Read More »மொச்சை