மௌ வரிசைச் சொற்கள்

மௌ வரிசைச் சொற்கள், மௌ வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், மௌ என்ற எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் சொற்கள், மௌ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்(சங்க இலக்கியம், வழக்குச்சொல்)

மௌவல்

சொல் பொருள் காட்டு மல்லிகை சொல் பொருள் விளக்கம் மௌவல் எனச் சங்ககாலத்தில் வழங்கப்பட்ட மலரை இக்காலத்தில் மரமல்லி (மரமல்லிகை), பன்னீர்ப் பூ எனவும்வழங்குகின்றனர். இது வீட்டில் வளர்க்கப்படும் மரம். மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் jasmine,… Read More »மௌவல்