Skip to content

கன்னங்குறிச்சி வட்டார வழக்கு

செப்பு

சொல் பொருள் (வி) 1. சொல், 2. வழிபடு,  2. (பெ) உலோகமாகிய செம்பு,  3. நீர் வைக்கும் கரகம், பாத்திரமாகிய செம்பு,  சொல்லுதல், செம்பால் ஆகியது துடைப்பம் சொல் பொருள் விளக்கம் சொல்லுதல்,… Read More »செப்பு