வீரக்குடி

கோசர்

சொல் பொருள் பழைய வீரக்குடியினருள் ஒரு சாரார் சொல் பொருள் விளக்கம் கடைச்சங்க காலத்தில், கோசர் என்றொரு வகுப்பார் மூவேந்தர்க்கும் படைத்தலைவராகவும், தமிழகத்தில் ஆங்காங்கு வெவ்வேறு சிற்றரசராகவும் இருந்தமை, பழந்தமிழ் நூல்களாலும் செய்யுட்களாலும் அறியக்கிடக்கின்றது.… Read More »கோசர்