Skip to content

அதி

பொருள்:

வீங்குதல் பருத்தல் மிகுதல்

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *