அம்

ஈறு, ஒரு பெருமைப் பொருள் பின்னொட்டு

மதி -> மதியம்

நிலை -> நிலையம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.