Skip to content

1. சொல் பொருள் விளக்கம்

சிவப்பு

மொழிபெயர்ப்புகள்

2. ஆங்கிலம்

RED

3. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி - திணை150:144/1

4. வேர்ச்சொல்லியல்

இது RED என்னும் ஆங்கில சொல்லின் மூலம்

இது ரக்தம் என்னும் சமற்கிருத சொல்லின் மூலம்

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

இது ஒரு மூலச்சொல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *