சொல் பொருள்

(பெ) தேவர் உலகத்துப் பெண்

சொல் பொருள் விளக்கம்

தேவர் உலகத்துப் பெண்

இவர், சூர் அரமகளிர், வான் அரமகளிர், வரை அரமகளிர் எனப் பலவகைப்படுவர்.

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

 Celestial damsel

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

தண் தாழ் அருவி அரமகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23

குளிர்ச்சியா இறங்கும் அருவியில் அரமகளிர் நீராடுவர்

சூர் அரமகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41

வருத்தும் தெய்வமகளிர் விளையாடும் சோலை

வான் அரமகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117

வானத்தில் உறையும் தெய்வ மகளிர்க்கு மணமாலை சூட்ட

வரை அரமகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2

மலையில் இருக்கும் அரமகளிர் போன்ற சாயலுடையவள்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.