சொல் பொருள்

பல்லின் ஒரு பெயர் ‘எயிறு’ என்பது. அதன் அடிப்பகுதியாகிய ஈறும் எயிறு என வழங்கப்படும்

ஈறு, இறுங்கு என்பது கருஞ்சோளத்தின் பெயராதல் பொது வழக்கு

சொல் பொருள் விளக்கம்

பல்லின் ஒரு பெயர் ‘எயிறு’ என்பது. அதன் அடிப்பகுதியாகிய ஈறும் எயிறு என வழங்கப்படும். கோட்டாறு வட்டாரத்தில் இறுங்கு என்பது ஈறு என்னும் பொருளில் வழங்குகிறது. இறுங்கு என்பது கருஞ்சோளத்தின் பெயராதல் பொது வழக்கு. இறுங்குச் சோளம் என்பது கருஞ்சோளம்; வெள்ளைச்சோளம், முத்துச் சோளம், செஞ்சோளம் என்பவற்றின் வண்ணவகை.

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.