இல்

ஈறு, ஒரு குறுமைப் பொருள் பின்னொட்டு

குடி -> குடில்

தொட்டி -> தொட்டில்

Leave a Reply

Your email address will not be published.