சொல் பொருள்

1. (பெ) பிள்ளை பெறுதல், விலங்குகள் கன்றினை ஈனுதல்

2. (பெ.அ) பிள்ளை பெற்ற, கன்றினை ஈன்ற

சொல் பொருள் விளக்கம்

பிள்ளை பெறுதல், விலங்குகள் கன்றினை ஈனுதல்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று உற்று என – புறம் 82/1

ஊரில் விழா தொடங்கிற்றாக, தன் மனைவி பிள்ளை பெறுதலை உற்றவளாக

ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் – பொரு 186

குஞ்சு பொரித்த ஆமை, தன் குஞ்சுகளைப் பாதுகாக்கவும்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.