சொல் பொருள்

(வி) 1. வருத்து, 2. அழி, கெடு,  3. சினமூட்டு, 4. செலுத்து,

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. வருத்து,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

afflict, damage, spoil, infuriate, drive, push on vigorously

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426

(உம்மைப்)பேணுபவர் அன்றி, வருத்துபவர்கள் இல்லை;

தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய
ஒன்னா தெவ்வர் மன் எயில் போல – அகம் 381/15,16

வண்டுகள் ஒலிக்கும் நறிய மாலையினையுடைய சேரன் அழித்த
மாறுபட்ட பகைவரது பொருந்திய மதில் போல

ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/19

இடைவிடாமல் கூப்பிடும் உன்னைச் சினப்படுத்தியவருடைய நாடு

மா உடற்றிய வடிம்பு – பதி 70/2

குதிரைகளைப் போரிடுவதற்குச் செலுத்திய காலின் முன்பகுதியையும்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.