உட்கொள்ளும் வகைகள்

அசைத்தல் – விலங்குபோல் அசையிட்டுத் தின்னுதல்;

அதுக்குதல் – சூடான உணவை வாயின் இருபுறத்திலும் மாறிமாறி ஒதுக்குதல்;

அரித்தல் – பூச்சி புழுப் போலச் சிறிது சிறிதாய்க் கடித்தல்;

அருந்ததுதல் – சிறிது சிறிதாய்த் தின்னுதல் அல்லது குடித்தல்;

ஆர்தல் – வயிறு நிரம்ப உண்ணுதல்;

உண்ணுதல் – எதையும் உட்கொள்ளுதல்;

உதப்புதல்- (குதப்புதல்) வாயினின்று வெளிவரும்படி மிகுதியாய்ச் சுவைத்தல்;

உறிஞ்சுதல் – ஒன்றிலுள்ள நீரை வாயால் உள்ளிழுத்தல்;

ஒதுக்குதல் – ஒரு கன்னத்தில் அடக்குதல்;

கடித்தல் – கடினமானதைப் பல்லால் உடைத்தல்;

கரும்புதல் – ஒரு பொருளின் ஓரத்தில் சிறிது சிறிதாய்க் கடித்தல்;

கறித்தல் – மெல்லக் கடித்தல்;

குடித்தல் – கலத்திலுள்ள நீரைப் பொதுவகையில் வாயிலிட்டு உட்கொள்ளுதல்.

குதட்டுதல் – கால்நடை போல் அசையிட்டு வாய்க்கு வெளியே தள்ளுதல்;

கொறித்தல், ஒவ்வொரு கூல மணியாய்ப் பல்லிடை வைத்து உமியைப் போக்குதல்:

சப்புதல் – சுவைத்து ஒன்றன் சாற்றை உட்கொள்ளுதல்

சவைத்தல் – வெற்றிலை புகையிலை முதலியவற்றை மெல்லுதல்;

சாப்பிடுதல் – சோறுண்ணல்;

சுவைத்தல் – ஒன்றன் சுவையை நுகர்தல்;

சூப்புதல் – கடினமானதைச் சப்புதல்;

தின்னுதல் – மென்று உட்கொள்ளுதல்;

நக்குதல் – நாவினால் தொடுதல்;

பருகுதல் – கையினால் ஆவலோடு அள்ளிக்குடித்தல்;

மாந்துதல் – ஒரே விடுக்கில் அல்லது பெரு மடக்காய்க் குடித்தல்;

முக்குதல் அல்லது மொக்குதல் – வாய் நிறை ஒன்றையிட்டுத் தின்னுதல்;

மெல்லுதல் – பல்லால் அரைத்தல்;

மேய்தல் – மேலாகப் புல்லைத் தின்னுதல்;

விழுங்குதல் – மெல்லாமலும் பல்லிற் படாமலும் விரைந்து உட்கொள்ளுதல்;

மிசைதல் – மிச்சில் உண்ணுதல். (சொல். கட். 54)

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.