உண்டுறுதி

சொல் பொருள்

நிலபுலங்களையோ குடியிருப்பிடத்தையோ போக்கியமாக எழுதி வைப்பது உண்டு. ஒற்றி (ஒத்தி) என்பது அது. அதனை உண்டுறுதி என்பது கம்பம் வட்டார வழக்கு

சொல் பொருள் விளக்கம்

நிலபுலங்களையோ குடியிருப்பிடத்தையோ போக்கியமாக எழுதி வைப்பது உண்டு. ஒற்றி (ஒத்தி) என்பது அது. உரிய காலத்தில் உரிய தொகையை வழங்கி மீட்டுக் கொள்ளும் உரிமையது அது. அதனை உண்டுறுதி என்பது கம்பம் வட்டார வழக்கு. ஒற்றிக் கலம் என்பது கல்வெட்டு வழக்கு.

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.