உயிர்மெய்க்கு அளவு

சொல் பொருள் விளக்கம்

‘அ’ என்புழி நின்ற அளவும் குறியும் ஒன்று என்னும் எண்ணும் ‘க’ என நின்ற இடத்தும் ஒக்கும். ‘ஆ’ என்புழி நின்ற அளவும் குறியும் ஒன்றென்னும் எண்ணும் ‘கா’ என நின்ற இடத்தும் ஒக்கும்…. ஆயின் ஒன்றரை மாத்திரையும் இரண்டு மாத்திரையும் ஆயவாறு என்னை எனின் நீர் தனித்து அளந்துழியும் நாழியாய், அரை நாழி உப்பில் கலந்துழியும் கூடி ஒன்றரை நாழியாய் மிகாதவாறு போல்வதோர் பொருட் பெற்றி என்று கொள்வதல்லது காரணம் கூறலாகாமை உணர்க. ஆசிரியன் ஆணை என்பாரும் உளர். (தொல். எழுத்து 10. நச்)

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.