சொல் பொருள்

(பெ) தானியங்களை உரலில் இட்டுக் குத்தப் பயன்படும் நீண்ட கழி,

சொல் பொருள் விளக்கம்

தானியங்களை உரலில் இட்டுக் குத்தப் பயன்படும் நீண்ட கழி,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

pestle, pounding rod

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193

கரிய வயிரம்பாய்ந்த உலக்கையின் இரும்பாலான பூணினையுடைய முகத்தைத் தேயப்பண்ணின

பார்க்க உரல்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.