Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. சூரியன், 2. வெயில்,  3. வெம்மை, 4. கோடை

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. சூரியன்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

sun, sunshine, heat, summer

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

சுடரும்
என்றூழ் மா மலை மறையும் – குறு 215/1,2

ஒளிவிடும்
ஞாயிறும் பெரிய மலையில் சென்று மறையும்

என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் – அகம் 21/14

வெயில் நிலைபெற்ற புல்லிய இடத்தையுடைய ஊர்களில்

உள் இல்
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/9

உள்ளே நீர் அற்ற
வெப்பமுடைய அகன்ற குளம் நிறையும்படி மிகுதியாகக் கொட்டி

என்றூழ் நீடிய குன்றத்து கவாஅன் – நற் 43/2

கோடை நீடிய மலையின் உச்சிச் சரிவில்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *