எருது

சொல் பொருள்

ஏர்த் தொழிலாகிய உழவுக்குப் பயன்படும் காளைமாடு

சொல் பொருள் விளக்கம்

எருது என்ற தமிழ்ப் பதம் பழங் கன்னடத்தில் ஏர்து’ என்று வழங்குகின்றது. அது ‘ஏர்’ என்ற தாதுவின் அடியாகப் பிறந்த சொல். ஏர்த் தொழிலாகிய உழவுக்குப் பயன்படும் காளைமாடுகளைஏர்து’ என்று கன்னடத்திலும், ‘எருது’ என்று தமிழிலும் வழங்கலாயினர் என்பது நன்கு விளங்குகின்றது. (தமிழ் விருந்து. 107.)

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.