Skip to content

சொல் பொருள்

ஒடியன் என்பது பனங்கிழங்கைக் குறிக்கும் சொல்லாக யாழ்ப்பாண வழக்கில் உள்ளது

சொல் பொருள் விளக்கம்

ஒடியன் என்பது பனங்கிழங்கைக் குறிக்கும் சொல்லாக யாழ்ப்பாண வழக்கில் உள்ளது. கிழங்கை ஒடித்துத் துண்டாக்கிப் பயன்படுத்துவதால் ஒடியன் என்பதாம்.

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *