Skip to content

ஓலை வருதல்

சொல் பொருள்

இறப்புச் செய்தி ஓலை வழியே அறிவிக்கப்பட்ட அடையாளம் இது.

சொல் பொருள் விளக்கம்

சாவுச் செய்தி வருதல் ‘ஓலை வருதல்’ என்றும், சாவு வரும் என்பதை ஓலைகிழிந்து போகும் என்பதும் நெல்லை முகவை மாவட்ட வழக்கு. இறப்புச் செய்தி ஓலை வழியே அறிவிக்கப்பட்ட அடையாளம் இது.

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *