Skip to content

சொல் பொருள்

கயத்தன்மையுடையவன் கயவாளி (கசவாளி)

சொல் பொருள் விளக்கம்

கயமை என்பது கயம் என்னும் இருண்மைப் பொருளது. இருண்மையுள்ளத்தான் கயவன்; கயத்தன்மையுடையவன் கயவாளி (கசவாளி). கருமி எனப்படும் தன்மையானை அவன் ஈயாக் கசவாளி என்றும், கசவாளி என்பதும் தென்னக வழக்கு.

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *