சொல் பொருள்

(வி) 1. ஒன்றுகூடு, திரள், 2. நெருங்கு,

சொல் பொருள் விளக்கம்

ஒன்றுகூடு, திரள்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

join, come together

be crowded together

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/7

ஆண்யானைகள் திரண்ட வாட்கள் பின்னிய போர்க்கண்ணே

கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின்
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 15-17

(ஒன்றோடொன்று)நெருங்கின இருப்பையுடையதும், திண்ணிய பிணிப்புடையதும் ஆகிய வார்க்கட்டினையும்;
ஆய்ந்தெடுத்த தினை அரிசியின் குற்றலைப் போன்ற
(யாழ் நரம்பின் குற்றமாகிய)வேய்வை போக விரலால் அசைக்கும் நரம்பின்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.