கர்

ஓர் அடிச்சொல் பொருள் கருதிப் பல அடிகளாக விரியும்

கரி கரு கறு

Leave a Reply

Your email address will not be published.