சொல் பொருள்

கால் சட்டை

சொல் பொருள் விளக்கம்

கால் சட்டை என்பதைக் ‘கலுசம்’ என வழங்குதல் விளவங் கோடு வட்டார வழக்காகும். ‘கால் சராய்’ என்பது தென்னகப் பொது வழக்காகும். இன்னும் ‘அரைக்கால் சட்டை’ என்பதும் மக்கள் வழக்கே.

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.