கல்

ஓர் அடிச்சொல் பொருள் கருதிப் பல அடிகளாக விரியும்

கல் கன் கள் காள் காழ்

Leave a Reply

Your email address will not be published.