கழை

பொருள்:

மூங்கிலின் அடி

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published.