கார்

ஓர் அடிச்சொல் பொருள் கருதிப் பல அடிகளாக விரியும்

கார் கால் காய்

Leave a Reply

Your email address will not be published.