Skip to content

குல்

ஓர் அடிச்சொல் பொருள் கருதிப் பல அடிகளாக விரியும்

குல் குலம் குலை குலவு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *