சொல் பொருள்

(பெ) 1. தலை, 2. உச்சி, 3. பாணர்

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. தலை

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

head, top, bard

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி
மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 84,85

முடியோடு விளங்கிய (ஒன்றற்கொன்று)மாறுபாடு மிகும் அழகினையுடைய மணிகள்
மின்னலுக்கு மாற்றாகும் சிமிட்டலுடன் தலையில் பொலிவுபெறவும்,

ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து – பெரும் 347,348

ஏணியைச் சாத்திய ஏறுதற்கரிய உச்சியினையுடைய,
விண்ணைத் தீண்டும்படி உயர்ந்த வேயாது (சாந்திட்ட)மாடத்தில்

செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 103

செவ்விய மலைநாட்டை உடையவனுடைய பாணர் யாம்’ எனின்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.