சொல் பொருள்

(பெ) 1. செத்தை, இலைதழைகுப்பை, 2. சிறுதூறு

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. செத்தை, இலைதழைகுப்பை,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

garbage, thicket, bush

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 148,149

தழைகள்(தம்மிடத்தே) கட்டின குறுகிய கால்களையுடைய குடிலின்,
இலை தழைக் குப்பைகளையுடைய வாயிலையும், செறிக்கப்பட்ட கழிகளையுடைய கதவினையும்

குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 149

தழைகளைத் தம்மிடத்தே கட்டின குறிய கால்களையும்
சிறுதூற்றையுடைய வாயிலினையும், கழிகளால் கட்டப்பட்ட கதவினையும்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.