கீ வரிசைச் சொற்கள்

கீ வரிசைச் சொற்கள், கி வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், கீ என்ற எழுத்தில் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் சொற்கள், கீ என்ற உயிர்மெய் எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்

கீள்

சொல் பொருள் (வி) உடைபடு, சொல் பொருள் விளக்கம் உடைபடு, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் burst, breach தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: கொடும் கரை தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ – புறம்… Read More »கீள்

கீண்டு

சொல் பொருள் (வி.எ) பிளந்து, கிழித்து சொல் பொருள் விளக்கம் பிளந்து, கிழித்து மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் tearing, spliting தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: வேரல் பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு… Read More »கீண்டு

கீறி

சொல் பொருள் கீறி என்பதற்குக் கோழி என்னும் பொருள் உள்ளமை குற்றால வட்டார வழக்கு ஆகும் சொல் பொருள் விளக்கம் விறகைக் கீறுதல் – பிளத்தல் – பொதுவழக்கு. கீறல் என விரல் வரி… Read More »கீறி

கீரி

சொல் பொருள் கீரி என்பது ஒலியால் ஏற்பட்ட ஊருயிரியின் பெயர் சொல் பொருள் விளக்கம் கீரி என்பது ஒலியால் ஏற்பட்ட ஊருயிரியின் பெயர். ‘கீர் கீர்’ என்பது ஒலி. பொருள் புரியாமல் ஒலிக்கும் ஒலியுடையது… Read More »கீரி