க வரிசைச் சொற்கள்

க வரிசைச் சொற்கள், க வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், க என்ற எழுத்தில் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் சொற்கள், க என்ற உயிர்மெய் எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்

கணக்கு வழக்கு

சொல் பொருள் கணக்கு – கணக்கிட்டுத் தந்தது.வழக்கு – செய்முறைகளால் தந்தது. சொல் பொருள் விளக்கம் “எனக்கும் அவனுக்கும் கணக்கு வழக்கு ஒன்றும் இல்லை” என நட்பில் கூறுவதும் “கணக்கு வழக்கைப் பார்த்து கொடுத்துவிடு”… Read More »கணக்கு வழக்கு

கன்றுகாலி

சொல் பொருள் கன்று – கன்றுக்குட்டிகாலி – எருமை, பசு முதலிய மாடுகள். கன்று காலி சொல் பொருள் விளக்கம் கன்றுகாலி மேய்ப்பதைச் ஒரு தொழிலாகவே செய்கின்றனர். ஊர்மாடுகள் ‘ஊர்க்காலிமாடு’ எனப்படும். ஊர்க்காலிமாடு மேய்த்தலை… Read More »கன்றுகாலி

கன்று கயந்தலை

சொல் பொருள் கன்று – குட்டி என்னும் பொருளில் வழங்குவது கன்று.கயந்தலை – பெரிய மெல்லிய தலையையுடைய யானைக்குட்டி கயந்தலை எனப்படும். சொல் பொருள் விளக்கம் கன்று ஆண்கன்று, மான் கன்று, யானைக் கன்று… Read More »கன்று கயந்தலை

கள்ளும் சுள்ளும்

சொல் பொருள் கள் – கள்ளு, சாராயம் முதலிய மதுவகைசுள் – மதுக்குடிக்குத் துணையாம் தொடு கறிவகை. சொல் பொருள் விளக்கம் சுள் என்பது சுள்ளாப்பு என்றும் சொல்லப்படும். சுள்ளாப்பு என்பதற்கு அடி, உறைப்பு,… Read More »கள்ளும் சுள்ளும்

கள்ளும் கவறும்

சொல் பொருள் கள் – கட்குடி.கவறு – சூதாட்டம். சொல் பொருள் விளக்கம் “கள்ளும் கவறும் கடிமின்” என அறநூல்கள் கூறும். கள் என்பது மதுவகையெல்லாம் சுட்டும். கவறு என்பது குதிரைப் பந்தயம், பரிசுச்சீட்டு… Read More »கள்ளும் கவறும்

கள்ளாளும் உள்ளாளும்

சொல் பொருள் கண் – கண்ணால் கண்டது போல ஒன்றைக் கூறுதல்.காது – காதால் கேட்டது போல ஒன்றைக் கூறுதல். சொல் பொருள் விளக்கம் ‘களவான் பெரியனா? காப்பான் பெரியனா?’ என வினாவுவார். கள்வானுக்குக்… Read More »கள்ளாளும் உள்ளாளும்

கள்ளம் கவடு

சொல் பொருள் கள்ளம் – களவுகவடு – வஞ்சம் சொல் பொருள் விளக்கம் ‘கள்ளம் கவடு இல்லாதவர்’ என்னும் இணைமொழி ‘களவும், களவுக்கு மூலமாம் வஞ்சமும் இல்லாதவர்’ என்பதை விளக்கும். கள்ளுதல் களவாடல். கவடு… Read More »கள்ளம் கவடு

கழுக்கா மழுக்கா

சொல் பொருள் கழுக்கு – பூண் தேய்ந்துபோன உலக்கை.மழுக்கு – கூர் மழுங்கிப் போன அரிவாள் முதலிய கருவிகள். சொல் பொருள் விளக்கம் கழுக்காகவும், மழுக்காகவும் இருப்பவை செவ்வையற்றைனவாய்ப் பயன்படுத்துவதற்கு உதவாதனவாய் அமைந்தனவை. அவற்றைப்போல்,… Read More »கழுக்கா மழுக்கா

கலகம் கச்சரா

சொல் பொருள் கலகம் – கைகலப்பால் உண்டாகும் சண்டை, கருவிகள் கலத்தலும் கலகத்தில் இடம் பெறும்.கச்சரா – கலகத்திற்காகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுக் கச்சேரிக்கு காவல் நிலையம், நீதிமன்றம் ஆகியவற்றுக்குச் செல்லுதல். சொல் பொருள் விளக்கம்… Read More »கலகம் கச்சரா

கல்லும் கரம்பையும்

சொல் பொருள் கல்-சின்னஞ்சிறிய கல்துகள் அல்லது மணல் .கரம்பை – சின்னஞ்சிறிய கருமண் கட்டி, அரிசியிலோ, பருப்பிலோ “கல்லும் கரம்பையுமாகக் கிடக்கிறது; பொறுக்க வேண்டும்” என்பது வழக்கு.கரம்பை – கரிசல்மண். அதன் சிறிய கட்டியும்… Read More »கல்லும் கரம்பையும்