மூலிகை

நெருஞ்சி

நெருஞ்சி

நெருஞ்சி என்பது ஒரு முள்செடி 1. சொல் பொருள் ஒரு முள்செடி, செப்புநெருஞ்சில், நெருஞ்சில்,  திரிகண்டம்,  நெருஞ்சிப்புதும்,  சுவதட்டம்,  கோகண்டம்,  காமரசி,  கிட்டிரம், சுதம், யானை வணங்கி  2. சொல் பொருள் விளக்கம் சிறுபஞ்சமூலம் என்னும்… Read More »நெருஞ்சி