Skip to content
தடம்

தடம் என்பது குளம்

1. சொல் பொருள்

(பெ) 1. அகலம், பரப்பு, 2. பெருமை, 3. வளைவு, 4. குளம்

நீளமான, நீண்ட, பெரிய, பரந்த, அகன்ற

2. சொல் பொருள் விளக்கம்

1. அகலம், பரப்பு

மொழிபெயர்ப்புகள்

3. ஆங்கிலம்

width, expanse, greatness, curve, bend, tank

4. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/3,4

ஓசை முழங்குகின்ற குளிர்ந்த கடலில் துழாவித் தன் பெடையோடு சேர்ந்து இரையைத் தேடும் அகன்ற பாதங்களையுடைய நாரை

தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என
கார் எதிர்ந்தன்றால் – நற் 115/4-7

பரந்த கடலின் நீரை வாயினால் எடுத்துக்கொண்டு அதனைச் சிறிதளவு நீரே என்னும்படி,
கார்காலம் எதிர்ப்பட்டது

தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று
வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப – பரி 20/12,13

பெரிய பொழில்களின் மலர்களின் மணத்திற்கும் மேலாக, ஆற்றின் வெம்மையான மணலில் புதுநீர் பரவுவதால் புதிதாய் புகுந்து பரவும் நாற்றம் குளிர்ந்த வாடையாய் மாற

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1

வளைந்த கொம்புகளையுடைய காட்டுப்பசு, சிங்கம் முதலான விலங்குகளின் கூட்டம்

வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின்
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17

வகைவகையான இவளின் அழகிய இளமை தேய்ந்துபோக, மலைகளைக் கடந்து போகத் துணிந்து நீ
பகைவரை அழிக்கும் பயனுள்ள வினையை மேற்கொள்ள முயலுகின்றாய்! அவ்வாறு முயலும் வரை
அழகிய வண்டுகள் புதிய தேனை உண்ண அன்றாடம் பூந்தாதுக்களைக் கொட்டும் குளிர்ச்சியான மலர்களின்
மொட்டுக்களைப் பெற்ற குளம் நாளும் வற்றுவதைப் போல இவளின் இளமையும் வற்றாமல் நிற்குமோ?

நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல்
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6

நல்லவள் ஒருத்தி கரையில் நிற்க, நான் குளித்த பசிய குளத்தில்
கரையிலே நில்லாதவளாய், நீரில் பாய்ந்து அலையில் மூழ்கி, அதைவிட்டு நீங்கி எழுந்து, என் மேல்
துன்பமுற்று விழுந்தவளை அடைந்து எழுந்து கைகளில் தாங்கி நான்

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *