சொல் பொருள்

(வி) 1. கருணையுடன் நோக்கு, 2. வரிசைசெய், சீர்செய், 2. (பெ) உயர்ந்த அன்பு,

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. கருணையுடன் நோக்கு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

view compassionately, gift, ideal love

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/3

தன் நாட்டைக் கருணையுடன் நோக்கும் ஒள்ளிய முகத்தைப் போல

இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும்
நின் வரைப்பினள் என் தோழி – குறு 397/6,7

இன்னாதவற்றைச் செய்தாலும், இனியவற்றை அளித்தாலும்
உன் எல்லைக்குட்பட்டவளே என் தோழி!

மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார்
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/92,93

குறைவற்ற தம் காதலரின் அணைப்பினைப் பெறமாட்டார், தம்மை மணந்தாரின்
புன்முறுவலுடன் கூடிய அன்பைப் பெறமாட்டார்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.