சொல் பொருள்

(பெ) 1. துளை, 2. சிறு குழி

சொல் பொருள் விளக்கம்

துளை,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

hole, perforation, pit

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3

புல்லிய அடிமரத்தைக்கொண்ட இருப்பை மரத்தில் துளை பொருந்திய வெள்ளிய பூவை

தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/5

குழிகள் பொருந்திய மன்றத்துக்குச் சென்றால்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.