Skip to content

பக்ஷி

தமிழ் சொல்: பறவை, புள்

குறிப்பு:

இது ஒரு வடசொல்

பொருள்: பறவை, புள்

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *