பரிவருத்தம்

பொருள்

  • உலக முடிவு என்பதையும் குறிக்கும்
  • ஊழி முடிவு என்பதையும் குறிக்கும்
  • ஒரு பொருள் கொடுத்து இன்னொரு பொருள் வாங்குதல் பரிவருத்தம் எனவும் படும்
  • சுற்றுதல்
  • வட்டம்
  • ஆமை


விளக்கம்

பரிபுலம்புதல் போல்வது இது. மீள மீள வரும் மிகு வருத்தத்தைக் குறிப்பதுடன் உலக முடிவு, ஊழி முடிவு என்பதையும் குறிக்கும்.

ஒரு பொருள் கொடுத்து இன்னொரு பொருள் வாங்குதல் பரிவருத்தம் எனவும் படும். இனிச் சுற்றுதல், வட்டம், ஆமை முதலிய பொருள்களையும் தரும்.

– இரா. இளங்குமரன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.