பருமிதம்

பொருள்

பெருமிதம் என்பது பெருமையாகவும் தன்னெடுப்பாகவும் இருநிலையில் அமையும்.

விளக்கம்

பெருமிதம் என்பது பெருமையாகவும் தன்னெடுப்பாகவும் இருநிலையில் அமையும். இப்பெருமிதம் பருமிதம் எனவும்படும். பருமிதம் மகிழ்வையும் குறிக்கும். பருமித்தல் என்பது அழகுறத்தல் பண்ணுறுத்தல் என்பவற்றைக் குறித்தல் ‘பருமம்’ என்பதன் வழியாக வரும் பொருளாம்.

– இரா. இளங்குமரன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.