Skip to content

சொல் பொருள்

தந்தை

சொல் பொருள் விளக்கம்

தந்தை

வேர்ச்சொல்லியல்

இது father என்னும் ஆங்கில சொல்லின் மூலம்

இது பிதா என்னும் சமற்கிருத சொல்லின் மூலம்

குறிப்பு:

இது ஒரு வழக்குச் சொல்

இது ஒரு மூலச்சொல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *