சொல் பொருள்

(பெ) 1. வண்டு, தேனீ, 2. தேனடை, தேனிறால், 3. தேன்

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. வண்டு, தேனீ

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

beetle, bee, honeycomb, honey

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 717,718

வரிகளுள்ள பின்பகுதியையுடைய தேனினம் சூழ்வனவாய் மொய்ப்ப,
கழுத்திலிருந்து தாழ்ந்த (பல்விதமாய்)கலந்த பூக்களைத் தெரிவுசெய்து கட்டிய மாலை

சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239

தெய்வமகளிர் விரும்பும் அடுக்கடுக்காய் அமைந்த சரிவுகளில், தேனடையைக் கண்டாலும்

பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் – நற் 110/1

தேன் கலந்த நல்ல சுவையையுடைய இனிய பாலை

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.