பீரம்

1. சொல் பொருள் விளக்கம்

(பெ) பார்க்க : பீர்

மொழிபெயர்ப்புகள்

2. ஆங்கிலம்

sponge-gourd, Luffa aegyptiaca

3. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

பீரம்
பீரம்
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 13,14

மாரி பீரத்து அலர் வண்ணம் மடவாள் கொள்ள கடவுள் வரைந்து - புகார்:7/169

பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி - குறி 92

தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட - நற் 277/7

இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் - ஐங் 464/2

நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என - நற் 326/6

மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே - குறு 98/5

பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே - ஐங் 452/5

அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து/எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே - அகம் 45/7,8

புல்லிய கொடியையுடைய முசுட்டையில் திரண்ட புறத்தையுடைய வெண்ணிறப் பூ
பொன் போன்ற (நிறமுள்ள)பீர்க்குடன் புதர்கள்தோறும் மலர,
பீரம்
பீரம்
பீரம்
பீரம்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.