Skip to content

புஷ்டி

குறிப்பு:

இது ஒரு வடசொல்

தமிழ் சொல்: தடிப்பு(சதைப்பிடிப்பு)

பொருள்: தடிப்பு(சதைப்பிடிப்பு)

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நன்றி :

Devaneya_Pavanar – Wikipedia

தேவநேயப் பாவாணர் – Tamil Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *