சொல் பொருள்

(வி) 1. அளவு அல்லது எண்ணிக்கையில் மிகு, அதிகமாகு, 2. வளர்ச்சியடை, முன்னேற்றம்காண்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. அளவு அல்லது எண்ணிக்கையில் மிகு, அதிகமாகு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

increase, multiply, improve, augment

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று – நற் 397/5

காதல்நோயும் அதிகமாகின்றது; மாலைக்காலமும் வந்துவிட்டது;

மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும்
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் – பட் 216-218

மொழிகள் பல மிகுந்த குற்றமற்ற (பிற)தேசங்களிலே (தத்தம்)நிலத்தைக் கைவிட்டுப்போந்த மக்கள் கூடி மகிழ்ந்து இருக்கும், குறைவுபடாத சிறப்புகள் கொண்ட – பட்டினம்

இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக
உலகம் தங்கிய மேம்படு கற்பின்
வில்லோர் மெய்ம்மறை – பதி 59/7-9

இரந்துண்ணும் மக்கள் வாழும் ஊர்களில் வளம் சிறக்கும்படியாக உலகத்து உயிர்களைத் தாங்குகின்ற, மேம்பட்ட கல்வியறிவையுடைய வில்வீரர்களுக்குக் கவசம் போன்றவனே

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.