சொல் பொருள்

(பெ) பெருமையுடையவர்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

பெருமையுடையவர்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

renowned person

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வேண்டார்
எறிபடை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின்
கள்ளுடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய
நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர்
அஞ்சி நீங்கும்_காலை
ஏமமாக தம் முந்துறுமே – புறம் 178/7-11

விரும்ப்பாதார்
எறியும் படைக்கலம் தம்மில் கலந்த அஞ்சத்தக்க போரின்கண்
கள்ளையுடைய கலத்தைக் கையில் கொண்டராய் ஊர்க்குள்ளே இருந்து சொல்லிய
வீரம் மேம்பட்ட வார்த்தையைப் போரின்கண் மறந்த சிறிய பேராண்மையையுடையவர்
போர்க்களத்தில் அஞ்சிப் புறங்கொடுத்து ஓடும் காலத்து
அவர்க்கு அரணாக தான் முந்துற்று நிற்பான்

நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 270,271

நச்சிவந்தோர்க்கு அதனை அளித்து நுகர்விக்கும் பெரிய புகழை ஆளுதல் உடையோனே,
இடுக்கண்பட்டோர்க்கு அருள்பண்ணும், பொன்னால் செய்த அணிகலன்களையுடைய சேயோனே

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.