சொல் பொருள்

(பெ) 1. வளம், 2. மற்போர்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. வளம்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

Fertility, richness; wrestling

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4

வளப்பம் கொண்டது இந்த மலைகள் பொருந்திய மலைத்தொடர் என்று

மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72

அவனது மற்போருக்கு இயைந்த மார்பில் பட்ட புண்ணுக்காக அச்சமுற்று, துயரங்கொண்டு

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.