Skip to content

முகஸ்துதி

தமிழ் சொல்: முகமன்

குறிப்பு:

இது ஒரு வடசொல்

பொருள்: முகமன்

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நன்றி :

Devaneya_Pavanar – Wikipedia

தேவநேயப் பாவாணர் – Tamil Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *